شناسه ملي : 10861530104
تاريخ تأسيس : 1381/05/20
تاريخ آخرين به روز رساني : 1398/01/21
نام شخصيت حقوقي : آريابان کيش
نوع شخصيت حقوقي : سهامي خاص
شماره ثبت : 1368
مرجع ثبتي : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري منطقه آزاد کيش